<< Späť na publikácie

Komentár k vyhláške č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach


Komentár k vyhláške č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach Objednať publikáciu.

Online informácie TISR:
Komentár k vyhláške č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach

K vyhláške všeobecne

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. bola vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. V § 30 ods. 1) písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP je MPSVR SR splnomocnené vydať všeobecne záväzné právne predpisy ktoré ustanovia „podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na vý­kon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení". To znamená, že v zmysle tohto ustanovenia budú vydané aj iné predpisy.

Vyhláška vykonáva zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP tým, že ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrický­mi a plynovými. Upravuje tiež podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností na uvádzaných technických zariadení a na ich obsluhu. Ustanovuje vyhradené technické za­riadenia.

Príprava novej vyhlášky vychádzala z legislatívnej potreby, ktorá vznikla po zrušení zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zrušený zákon obsahoval splnomocňujúce ustanovenie na vydanie vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických za­riadení.

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. v zásade preberá doterajšiu právnu úpravu obsiahnutú vo vyhláške č. 718/2002 Z. z. Problematika vyhlášky, ktorá je vymedzená zákonom č. 124/2006 Z. z. o BOZP, nad­väzuje v časti týkajúcej sa kontroly stavu technických zariadení aj na ustanovenie § 5 ods. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. V časti týkajúcej sa predprevádzkovej etapy je vyhláška zosúla­dená so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom vyhlášky je ustanoviť niektoré podrobnejšie podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení a podrobnosti o odbornej spô­sobilosti, napríklad osôb na obsluhu, viazačov bremien a revíznych technikov a to v záujme zvýšenia úrovne bezpečnosti pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami, ako základného predpokladu zlepšenia starostlivosti zamestnávateľov o ochranu života a zdravia zamestnancov.

V časti týkajúcej sa predprevádzkovej etapy je vyhláška zosúladená so zákonom č. 264/1999 Z. z.

V porovnaní so súčasnou právnou úpravou vyhláška harmonizuje rozdelenie technických zariadení tlakových s nariadením vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov, v znení nariadenia vlády SR č. 329/2004 Z. z.

V rozdelení technických zariadení elektrických a technických zariadení zdvíhacích bolo upravené ich názvoslovie.


VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:

K názvu vyhlášky

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia je vypracovaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP.

Vyhláška vykonáva zákon tak, že ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými. Ustanovuje vyhradené technické zariadenia.

Vyhláška v zásade vecne preberá doterajšiu právnu úpravu obsiahnutú vo vyhláške č. 718/2002 Z. z., je potrebná na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci s technickými zariadeniami. Vyhláška nadväzuje v časti týkajúcej sa kontroly stavu technických zariadení aj na ustanovenie § 5 ods. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. V časti týkajúcej sa predprevádzkovej etapy je vyhláška zosúladená so zákonom č. 264/1999 Z. z.

§ 1 Základné ustanovenia

Táto vyhláška ustanovuje

a) podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení,
b) technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

K § 1 - vyhláška bola vydaná na základe splnomocňovacích ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP Vyhláška je národným predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, ktorá na národnej úrovni rozpracúva kontrolu pracovných prostriedkov ustanovených smernicou č. 89/655/EHS v znení jej neskorších zmien a bola vydaná aj na základe kompetencií členského štátu v zmysle čl. 4a odseku 5 tejto smernice.


Obsah publikácie

 1. Úvodné zhrnutie predpisového rámca a prameňov
 2. Požiadavky smerníc Rady Európskej únie
 3. Rámec vyplývajúci z národnej legislatívy
 4. K vyhláške všeobecne
 5. VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 6. Príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia
 7. Príloha č. 2 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Obsah konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia
 8. Príloha č. 3 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia
 9. Príloha č. 4 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Evidencia vyhradeného technického zariadenia
 10. Príloha č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových
 11. Príloha č. 6 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích pred uvedením do prevádzky
 12. Príloha č. 7 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích počas prevádzky
 13. Príloha č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických počas prevádzky
 14. Príloha č. 9 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových pred uvedením do prevádzky
 15. Príloha č. 10 k vyhláške č. 508/2009 Z.z
  Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových počas prevádzky
 16. Príloha č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Odborné vzdelanie a odborná prax pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach
 17. Príloha č. 1 ku komentáru k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
 18. Príloha č. 2 ku komentáru k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Z histórie vyhlášok o vyhradených technických zariadeniach
 19. Príloha č. 3 ku komentáru k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
  Grafické znázornenie vzťahu medzi priemyselnými výrobkami, určenými výrobkami a vyhradenými technickými zariadeniami
 20. Príloha č. 4 ku komentáru k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
  Časové rozlíšenie platnosti predpisov v jednotlivých etapách života výrobku

Publikáciu si môžete objednať tu.

<< Späť na publikácie